OBEC LOMNÁ

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LOMNÁ v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lomná č. 24/2018 zo dňa 28.06.2018.

Písomnú prihlášku do výberového konania doručí kandidát osobne alebo poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) v zalepenej obálke najneskôr

do 05. septembra 2018 do 15.00 hod.

na Obec Lomná, 029 54 Lomná 22 v uzavretej obálke označenej

"VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ!"

čítaj ďalej

Fotogaléria

Priblížiť

 +A A -A
Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica