Hľadať

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Podpora verejnej športovej infraštruktúry 

 

POPLATKY za komunálny odpad platné od 01.01.2015

V obci Lomná je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí majú zriadenú v obci prevádzku

V obci Lomná je zavedený paušálny poplatok na obyvateľa za zber komunálnych odpadov a stavebných odpadov pre fyzické osoby .

 Od 01.01.2015 je stanovená sadzba

-12,30 EUR /rok/ 1 osoba (paušálny poplatok

Pre občana, ako vlastníka rodinného domu, nájomcu bytu slúžiaceho na trvalé bývanie alebo nájomcu bytu, slúžiaceho na bývanie, na každého člena rodiny a kalendárny deň suma 0,0337Eur

-3,- EUR /rok/ 1 osoba (paušálny poplatok) 

Pre vlastníka domu, ktorý v obci nie je prihlásený na trvalý ani prechodný pobyt,  ktorý svoju     nehnuteľnosť užíva na akýkoľvek účel, na každého člena rodiny a kalendárny deň suma 0,0082 EUR

- 0,029 EUR za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pri množstevnom zbere ( smetná nádoba 110 l x 0,029 sadzba x počet vývozov za rok, minimálne 2x za mesiac )

 ÚĽAVY platné od 01.01.2015

-Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži na hodnotu 50 % zo sadzby paušálneho poplatku , čo je 0,01685 EUR za osobu a kalendárny deň(6,15 EUR/kalendárny rok ),poplatníkovi,ktorý preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Lomná .

-Držiteľovi preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím - 50 % zo sadzby paušálneho poplatku čo je 0,01685 EUR za osobu a kalendárny deň(6,15 EUR/kalendárny rok ),

-Držiteľovi preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom- 50 % zo sadzby paušálneho poplatku čo je 0,01685 EUR za osobu a kalendárny deň, 6,15 EUR/kalendárny rok )

-Prevažne alebo úplne bezvládnej osobe-50 % zo sadzby paušálneho poplatku čo je 0,01685 EUR za osobu a kalendárny deň , (6,15 EUR/kalendárny rok ),

Podkladmi pre uplatnenie zníženia poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne

vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Lomná a to :

  • potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
  • pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
  • preukázaným preukazu ZŤP

       Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného  

       kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady   nárok na zníženie

poplatku za toto obdobie zaniká.

Obec Lomná ako správca dane vyrubí na základe evidencie obyvateľstva v obci rozhodnutie o vyrubení poplatku . V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia. Daňovník bude povinný poplatok uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fotomapa

klikni na obrázok

Priblížiť

 +A A -A

Kominárske služba pre obec

Kontakt p. farár:
Mgr. Jaroslav Majda
tel.:  043/5526116

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica