Obecné zastupiteľstvo obce Lomná 2018 - 2022

   
Jozef Kresťan

Jozef Kresťan

starosta obce
Ing.Tomáš Turčina

Ing.Tomáš Turčina

poslanec
Jozef Plavý

Jozef Plavý

poslanec
Jozef Žibek

Jozef Žibek

poslanec
Mgr.Iveta Polťáková

Mgr.Iveta Polťáková

poslankyňa
Dušan Kovalovský

Dušan Kovalovský

poslanec
Jozef Uhliarik

Jozef Uhliarik

poslanec
Ľubomír Kresťan

Ľubomír Kresťan

poslanec

 Obecné zastupiteľstvo v Lomnej je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Lomná rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

  • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
  • schvaľuje záverečný účet obce,
  • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
  • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Zásady odmeňovania poslancov