DOHODA  O PARTNERSTVE A VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI

 uzatvorená medzi zmluvnými stranami, ktorými sú:

OBEC LOMNÁ

a

OBEC VLACHOVICE

 

Hlavným cieľom projektu je „Vytvoriť podmienky pre kontinuálnu cezhraničnú spoluprácu obcí Lomná a Vlachovice v oblasti kultúry, zachovania a oživovania tradícií a remesiel“.

Špecifické ciele projektu: –      prostredníctvom investičných aktivít vybudovať zázemie pre organizáciu spoločných podujatí

  • posilnenie a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi partnermi
  • aktivizovať obyvateľstvo a remeselníkov v zapájaní sa do cezhraničných kultúrno – spoločenských aktivít.  

Podstatnou súčasťou projektu je vytváranie priestoru pre rozvoj kultúrnej infraštruktúry na území obce Lomná a Vlachovice pri využívaní ekonomického a sociálneho potenciálu oboch regiónov. Projekt sa dotýka uspokojovania duchovných a sociálnych potrieb a záujmov obyvateľov a využíva existujúci kultúrny a sociálny potenciál, čím je projekt v súlade so Stratégiou trvaloudržateľného rozvoja SR. Posilnením zachovania tradícií a rešpektovaním biologickej rozmanitosti projekt bude priaznivo vplývať na trvalo udržateľný rozvoj v zmysle implementácie udržateľného rozvoja podľa Európskeho parlamentu.

Fašiangy v Lomnej 2014

 
Fotky si môžete pozrieť tu: 
Svätojánske slávnosti vo Vlachoviciach

Fotky si môžete pozrieť tu
Dni obce Lomná

Fotky si môžete pozrieť tu

Vlachovské hody
 
 
Fotky si môžete pozrieť tu