V tejto sekcii nájdete pripravené tlačivá žiadostí a formuláre, ktoré budete potrebovať pri riešení životných situácií, pri ktorých má výkonné právomoci obec.  V jednotlivých formulároch nájdete spravidla zoznam príloh, ktoré budete potrebovať priložiť ku žiadostiam.


Matrika:

  - Overenie podpisu: pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy
   Poplatok: 1 podpis/ 2€
 
 
 - Uzavretie manželstva: žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Trvalý pobyt Lomná na matričnom úrade Krušetnica . Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu. Matričný úrad po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.
Potrebné doklady: žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo poskytne matričný úrad/ , rodné listy obidvoch snúbencov , občianske preukazy obidvoch snúbencov , rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode ,vdovec/vdova predkladá úmrtný list manžela/manželky , neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Evidencia obyvateľov
 
  - Prihlásenie sa trvalý pobyt : na počkanie, bez poplatku
Potrebné doklady: list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov, občiansky preukaz, rodný list u detí do 15 rokov, sobášny list
 
 - Prihlásenie na prechodný pobyt : prihlásenie k prechodnému pobytu - na počkanie, bez poplatku
Potrebné doklady: list vlastníctva, v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu, občiansky preukaz, rodný list.
 
 - Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte:   Potvrdenie o trvalom pobyte - na počkanie + 5 €
Potrebné doklady: občiansky preukaz, v prípade vydania potvrdenia pre sociálne účely je žiadateľ od poplatku oslobodený.
 
 - Pridelenie / zrušenie súpisného a orientačného čísla: Pridelenie súpisného čísla - do 30 dní, bez poplatku
Potrebné doklady: žiadosť o pridelenie súpisného čísla, kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená), list vlastníctva, geometrický plán.
 

  Stavebné povolenia : tlačivá ktoré si môžete stiahnuť vo formáte PDF, DOC
    
Názov tlačiva                                                  PDF         DOC     
Ohlásenie drobnej stavby  PDF DOC
Oznámenie o začatí stavby PDF  
Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác   DOC 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  PDF  DOC
Návrh na kolaudáciu stavby PDF  DOC
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  PDF  DOC
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby                              PDF  DOC
Žiadosť o vodovodnú prípojku PDF  
Žiadosť o určenie súpisného čísla PDF  
Žiadosť o stavebné povolenie PDF  
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie   PDF  
Žiadosť k umiestneniu žumpy  PDF  

 
 Dane a poplatky za psa :

  Iné:

Daň za ubytovanie :